စိမ်းလန်းမြေ ကုမ္ပဏီ KW Green World Enterprise Limited
Choose Language :

Water Pump Group

Start from normal Irrigation, Fire Protection, Industrial usage, our products focus to achieve maximum possibilities.

Y PUMP
MODEL Y
SIZE 2"~4"

KMC PUMP
MODEL KMC
SIZE 2"~4"

A PUMP (SAND & SEA WATER)
MODEL A
SIZE 2"~12"

ALUMINIUM PULLEY PUMP
MODEL SKP-AD, SKP-AH, SKP-AS
SIZE 2"~3"

ALUMINIUM PUMPSET
MODELS FUEL SIZE
SA50+SG65 (6.5HP) GASOLINE 2"
DA50+SM50 (5.0HP) DIESEL 3"
SA80+SG65 (6.5HP) GASOLINE 2"
DA80+SM70 (7.0HP) DIESEL 3"

 

ALUMINIUM PUMPSET
MODEL FUEL SIZE
SA50H+SG65 (6.5HP) GASOLINE 2"
DA50H+SM50 (5.0HP) DIESEL 3"
SA80H+SG65 (6.5HP) GASOLINE 2"
DA80H+SM70 (7.0HP) DIESEL 3"

 

ALUMINIUM PUMPSET
MODEL ENGINE SIZE
FHPS203 SG65 (6.5HP) 2"
FHPS301 SG65 (6.5HP) 3"